VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Các Lĩnh Vực Khác
1
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 sửa đổi 2013
28/11/2013
2
Luật số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : LUẬT XUẤT BẢN
20/11/2012
3
Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
19/04/2011
4
Thông tư số: 52/2010/TT-BCA ngày 30 tháng 11 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
30/11/2010
5
Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
24/11/2010
6
Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
28/10/2010
7
Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài ở Việt Nam, cấp the hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên
12/04/2010
8
Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
25/11/2009
9
Nghị định số: 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
22/09/2009
10
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
19/06/2009
11
Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
17/06/2009
12
Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
13/11/2008
13
Luật số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội: Luật Quốc tịch Việt Nam
13/08/2008
14
Luật số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
13/11/2008
15
Luật số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội : Luật Cư trú
29/11/2006
16
Luật số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội: Luật Công chứng
29/11/2006
17
Luật số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội : Luật Chứng khoán
29/06/2006
18
Luật số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội : Luật Đấu thầu
29/11/2005
19
Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội: Luật Giáo Dục
14/06/2005
20
Luật số 40/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội: Luật Hàng hải
14/06/2005
21
Luật số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội : Luật du lịch
14/06/2005
22
Luật số 30/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội: Luật Xuất Bản
30/12/2004
23
Luật số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội: Luật Xây Dựng
26/11/2003
24
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
11/11/2014
25
Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành
27/10/2014
26
Quyết định 54/2014/QĐ-TTg năm 2014 miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19/09/2014
27
Thông tư 41/2014/TT-BCT, trường hợp người lao động (NLĐ) nước ngoài không phải xin giấy phép lao động
05/11/2014
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK