VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Sở Hữu Trí Tuệ
1
Nghị định số: 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
27/06/2013
2
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04/01/2012
3
Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
02/12/2011
4
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
20/09/2011
5
Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
31/12/2010
6
Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
30/12/2010
7
Luật số: 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
19/06/2009
8
Nghị định số: 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
13/05/2009
9
Nghị định số: 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
31/12/2008
10
Luật số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội : LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
29/11/2006
11
Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
22/09/2006
12
Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
22/09/2006
13
Nghị định Số: 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
21/09/2006
14
Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
25/11/2005
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK