VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Đầu tư Phú Quốc
1
Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14/18/2009
2
Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2013 về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành
05/08/2013
3
Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14/01/2011
4
Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10/01/2014
5
Quyết định 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
05/10/2004
6
Quyết định 1197/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
09/11/2005
7
Quyết định 229/2005/QĐ-TTg về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16/09/2005
8
Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”
08/12/2004
9
Thông tư 10/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành
05/02/2007
10
Quyết định 91/2001/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành Vườn quốc gia Phú Quốc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
08/06/2001
11
Quyết định 80/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
27/12/2013
12
Quyết định 2241/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt “Quy hoạch phát triển thương mại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13/05/2009
13
Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11/05/2010
14
Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2014 công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17/09/2014
15
Nghị quyết 54/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II
06/12/2013
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK