VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Hôn Nhân Gia Đình
1
Thông tư Số: 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
31/12/2013
2
Nghị định số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
28/03/2013
3
Nghị định số: 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
21/03/2011
4
Luật Số: 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 về Nuôi con nuôi
17/06/2010
5
Nghị định số: 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
03/10/2001
6
Nghị quyết Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
23/12/2000
7
Nghị quyết số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 06 năm 2000 Về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
09/06/2000
8
Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2001.
09/06/2000
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK