VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Lao Động
1
Nghị định số: 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
14/11/2013
2
Nghị định số: 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
05/09/2013
3
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội
18/06/2012
4
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung
12/04/2012
5
Thông tư số: 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/11/2011
6
Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
28/04/2011
7
Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội
27/04/2011
8
Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
26/04/2011
9
Nghị định số: 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu chung
04/04/2011
10
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung
25/03/2010
11
Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
27/07/2009
12
Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
26/05/2009
13
Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
14/11/2008
14
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
02/04/2007
15
Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
22/12/2006
16
Luật số: 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
29/11/2006
17
Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội
29/06/2006
18
Nghị định số: 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
09/05/2003
19
Nghị định số: 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
02/04/2003
20
Luật số: 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 04 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
02/04/2002
21
Nghi định số: 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
06/07/1995
22
Nghị định số: 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước và lao động tập thể
31/12/1994
23
Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
31/12/1994
24
Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
11/11/2014
25
Quyết định 5467/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
06/11/2014
26
Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
06/10/2014
27
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
28
Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20/08/2014
29
Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15/08/2014
30
Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
28/07/2014
31
Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
23/07/2014
32
Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
07/04/2014
33
Quyết định 144/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20/01/2014
34
Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20/01/2014
35
Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
16/01/2014
36
Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
08/01/2014
37
Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
03/01/2014
38
Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
25/10/2013
39
Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18/10/2013
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK