VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Nhà Đất
1
Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
06/01/2014
2
Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
06/08/2013
3
Thông tư số: 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2013 Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản
31/07/2013
4
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
22/04/2013
5
Nghị định Số: 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
30/12/2010
6
Thông tư Số: 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
01/09/2010
7
Nghị định Số: 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
23/06/2010
8
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
11/11/2009
9
Nghị định Số: 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19/10/2009
10
Thông tư Số: 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
01/10/2009
11
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2009: Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
13/08/2009
12
Luật số 34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai
18/06/2009
13
Thông tư liên tich Số: 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
31/01/2008
14
Nghị định số: 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
15/10/2007
15
Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
15/06/2007
16
Nghị định của chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
25/05/2007
17
Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
29/06/2006
18
Luật Nhà Ở
29/11/2005
19
Nghị định của chính phủ Số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất
03/12/2004
20
Nghị định của chính phủ Số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
03/12/2004
21
Nghị định của chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành luật đất đai
29/10/2004
22
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 13/2003/QH11 về đất đai
26/11/2003
23
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
10/11/2014
24
Luật Kinh doanh bất động sản 2014
25/11/2014
25
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
10/11/2014
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK