VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Thuế - Kế toán
1
Nghi định số: 129/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
16/10/2013
2
Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
15/08/2013
3
Nghị định số: 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
22/07/2013
4
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
27/06/2013
5
Luật số: 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
19/06/2013
6
Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
22/11/2012
7
Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
22/05/2012
8
Thông tư số 05/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/01/2012
9
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
27/12/2011
10
Nghị định số: 121/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
27/12/2011
11
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ
17/06/2011
12
Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
12/05/2011
13
Thông tư Số: 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
28/02/2011
14
Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mộ số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
13/08/2010
15
Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
13/02/2009
16
Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội kỳ họp thứ 3 ngày 03 tháng 6 năm 2008
03/06/2008
17
Thông tu của Bộ tài chính số: 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
14/06/2007
18
Luật Quản Lý Thuế
29/11/2006
19
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
14/06/2005
20
Luật của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về Luật Kế toán
17/06/2003
21
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
01/10/2014
22
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10/10/2014
23
Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
05/09/2014
24
Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
06/08/2014
25
Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành
10/01/2014
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK