VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Thương Mại
1
Thông tư Số: 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định SỐ 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành LUẬT THƯƠNG MẠI về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
27/01/2014
2
Thông tư Số: 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện,giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
31/10/2013
3
Thông tư Số: 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa
22/04/2013
4
Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành
16/12/2011
5
Nghị định Số: 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tai một số nghị định
16/12/2011
6
Nghị định của chính phủ số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
06/08/2009
7
Nghị định của chính phủ số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
07/05/2009
8
Thông tu số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập
10/02/2009
9
Nghị định của chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dich vụ Logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic
05/09/2007
10
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
06/07/2007
11
Nghị định của chính phủ số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12/02/2007
12
Nghị định của chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
28/12/2006
13
Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của bộ văn hóa - thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
06/12/2006
14
Thông tư số 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
28/09/2006
15
Nghị định của chính phủ số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
25/07/2006
16
Nghị định của chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
04/04/2006
17
Nghị định của chính phủ số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
31/03/2006
18
Nghị định của chính phủ số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dich vụ giám định thương mại
20/02/2006
19
Nghị định của chính phủ số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hóa
20/02/2006
20
Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
23/01/2006
21
Nghị định số: 116/2005/NĐ-CP của chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh
15/09/2005
22
Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về cạnh tranh
03/12/2004
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK