VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Doanh Nghiệp
1
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
21/01/2013
2
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
09/01/2013
3
Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội
20/11/2012
4
Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp
01/10/2010
5
Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/06/2010
6
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp
15/04/2010
7
Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
03/11/2008
8
Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ thanh lý, quản lý tài sản
11/07/2006
9
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội
29/11/2005
10
Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
28/04/2005
11
Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hội
15/06/2004
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK