VĂN BẢN PHÁP LUẬT
TT                  Văn bản Ngày ban hành
Đầu Tư
1
Nghị định 01/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2014 về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam
03/01/2014
2
Quyết định 80/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
27/12/2013
3
Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
11/11/2013
4
Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao
05/04/2011
5
Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 27 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
27/01/2011
6
Nghị định 62/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
04/06/2010
7
Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh, hợp đồng xây dựng chuyển giao
27/11/2009
8
Nghị định của Chính phủ số 17/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
16/02/2009
9
Nghị định của Chính phủ số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
25/07/2007
10
Nghị định 53/2007/NĐ-CP 04 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
04/04/2007
11
Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
19/10/2006
12
Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
22/09/2006
13
Nghị định 101/2006/NĐ-CP 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
21/09/2006
14
Nghị định 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
09/08/2006
15
Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
12/06/2006
16
Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội
29/11/2005
17
Thông tư 38/2014/TT-NHNN về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành
08/12/2014
Doanh Nghiệp
18
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp
21/01/2013
19
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
09/01/2013
20
Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội
20/11/2012
21
Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp
01/10/2010
22
Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04 tháng 06 năm 2010 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
04/06/2010
23
Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp
15/04/2010
24
Nghị định số 114/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
03/11/2008
25
Nghị định số 67/2006/NĐ-CP ngày ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ thanh lý, quản lý tài sản
11/07/2006
26
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội
29/11/2005
27
Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
28/04/2005
28
Luật Phá sản số 21/2004/QH11 ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Quốc hội
15/06/2004
Thương Mại
29
Thông tư Số: 04/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định SỐ 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành LUẬT THƯƠNG MẠI về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
27/01/2014
30
Thông tư Số: 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện,giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện
31/10/2013
31
Thông tư Số: 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa
22/04/2013
32
Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của chính phủ quy định chi tiết thi hành
16/12/2011
33
Nghị định Số: 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tai một số nghị định
16/12/2011
34
Nghị định của chính phủ số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2009 sửa đổi, bổ sung khoản 7 điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
06/08/2009
35
Nghị định của chính phủ số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2009 sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
07/05/2009
36
Thông tu số 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép thành lập
10/02/2009
37
Nghị định của chính phủ số 140/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về điều kiện kinh doanh dich vụ Logistic và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Logistic
05/09/2007
38
Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 07 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
06/07/2007
39
Nghị định của chính phủ số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
12/02/2007
40
Nghị định của chính phủ số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa
28/12/2006
41
Thông tư số 95/2006/TT-BVHTT ngày 06 tháng 12 năm 2006 của bộ văn hóa - thông tin hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23-01-2006 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
06/12/2006
42
Thông tư số 11/2006/TT-BTM hướng dẫn thực hiện nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
28/09/2006
43
Nghị định của chính phủ số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
25/07/2006
44
Nghị định của chính phủ số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
04/04/2006
45
Nghị định của chính phủ số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại
31/03/2006
46
Nghị định của chính phủ số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về kinh doanh dich vụ giám định thương mại
20/02/2006
47
Nghị định của chính phủ số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về xuất xứ hàng hóa
20/02/2006
48
Nghị định của Chính phủ số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài
23/01/2006
49
Nghị định số: 116/2005/NĐ-CP của chính phủ số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật cạnh tranh
15/09/2005
50
Luật của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 27/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 về cạnh tranh
03/12/2004
Thuế - Kế toán
51
Nghi định số: 129/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
16/10/2013
52
Thông tư số 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
15/08/2013
53
Nghị định số: 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế
22/07/2013
54
Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
27/06/2013
55
Luật số: 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng
19/06/2013
56
Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân
22/11/2012
57
Thông tư số 80/2012/TT-BTC Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
22/05/2012
58
Thông tư số 05/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
05/01/2012
59
Nghị định số 122/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
27/12/2011
60
Nghị định số: 121/2011/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng
27/12/2011
61
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP về Lệ phí trước bạ
17/06/2011
62
Thông tư liên tịch số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA hướng dẫn chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường
12/05/2011
63
Thông tư Số: 28/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
28/02/2011
64
Nghị định 87/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mộ số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
13/08/2010
65
Nghị định số 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 sửa đổi, bổ sung mộ số điều của nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
13/02/2009
66
Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế giá trị gia tăng của quốc hội kỳ họp thứ 3 ngày 03 tháng 6 năm 2008
03/06/2008
67
Thông tu của Bộ tài chính số: 61/2007/TT-BTC ngày 14 tháng 06 năm 2007 hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
14/06/2007
68
Luật Quản Lý Thuế
29/11/2006
69
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005
14/06/2005
70
Luật của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 về Luật Kế toán
17/06/2003
71
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế
01/10/2014
72
Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10/10/2014
73
Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn việc giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại Khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
05/09/2014
74
Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
06/08/2014
75
Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành
10/01/2014
Nhà Đất
76
Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2014 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
06/01/2014
77
Nghị định số: 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật giá về thẩm định giá
06/08/2013
78
Thông tư số: 11/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 07 năm 2013 Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản
31/07/2013
79
Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
22/04/2013
80
Nghị định Số: 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
30/12/2010
81
Thông tư Số: 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
01/09/2010
82
Nghị định Số: 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
23/06/2010
83
Nghị định Số: 105/2009/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
11/11/2009
84
Nghị định Số: 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
19/10/2009
85
Thông tư Số: 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
01/10/2009
86
Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13 tháng 8 năm 2009: Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
13/08/2009
87
Luật số 34/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai
18/06/2009
88
Thông tư liên tich Số: 14/2008/TTLT/BTC-BTNMT ngày 31 tháng 01 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
31/01/2008
89
Nghị định số: 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
15/10/2007
90
Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
15/06/2007
91
Nghị định của chính phủ số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai
25/05/2007
92
Luật kinh doanh bất động sản của quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
29/06/2006
93
Luật Nhà Ở
29/11/2005
94
Nghị định của chính phủ Số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về thu tiền sử dụng đất
03/12/2004
95
Nghị định của chính phủ Số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
03/12/2004
96
Nghị định của chính phủ số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 về thi hành luật đất đai
29/10/2004
97
Luật của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 13/2003/QH11 về đất đai
26/11/2003
98
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
10/11/2014
99
Luật Kinh doanh bất động sản 2014
25/11/2014
100
Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
10/11/2014
Lao Động
101
Nghị định số: 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Quy định lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
14/11/2013
102
Nghị định số: 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
05/09/2013
103
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội
18/06/2012
104
Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung
12/04/2012
105
Thông tư số: 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/11/2011
106
Thông tư số 54/2011/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài chính : Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiệnđiều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã nghỉ việc
28/04/2011
107
Thông tư 13/2011/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 04 năm 2011 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội
27/04/2011
108
Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
26/04/2011
109
Nghị định số: 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 Quy định mức lương tối thiểu chung
04/04/2011
110
Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu chung
25/03/2010
111
Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
27/07/2009
112
Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
26/05/2009
113
Luật số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
14/11/2008
114
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
02/04/2007
115
Nghị định số: 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
22/12/2006
116
Luật số: 74/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
29/11/2006
117
Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội
29/06/2006
118
Nghị định số: 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
09/05/2003
119
Nghị định số: 33/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 04 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
02/04/2003
120
Luật số: 35/2002/QH10 ngày 02 tháng 04 năm 2002 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động
02/04/2002
121
Nghi định số: 41/CP ngày 06 tháng 07 năm 1995 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
06/07/1995
122
Nghị định số: 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thoả ước và lao động tập thể
31/12/1994
123
Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
31/12/1994
124
Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
11/11/2014
125
Quyết định 5467/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
06/11/2014
126
Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề quan hệ lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
06/10/2014
127
Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
128
Quyết định 1046/QĐ-BLĐTBXH năm 2014 đính chính Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20/08/2014
129
Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15/08/2014
130
Nghị định 75/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
28/07/2014
131
Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
23/07/2014
132
Nghị định 27/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
07/04/2014
133
Quyết định 144/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án hình thành và phát triển chương trình hưu trí tự nguyện tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20/01/2014
134
Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
20/01/2014
135
Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm
16/01/2014
136
Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
08/01/2014
137
Quyết định 13/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền xem xét chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài theo Nghị định 102/2013/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
03/01/2014
138
Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về hợp đồng lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
25/10/2013
139
Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
18/10/2013
Sở Hữu Trí Tuệ
140
Nghị định số: 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
27/06/2013
141
Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
04/01/2012
142
Nghị định số 109/2011/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
02/12/2011
143
Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
20/09/2011
144
Nghị định Số: 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
31/12/2010
145
Nghị định số: 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
30/12/2010
146
Luật số: 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
19/06/2009
147
Nghị định số: 47/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 05 năm 2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
13/05/2009
148
Nghị định số: 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
31/12/2008
149
Luật số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội : LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
29/11/2006
150
Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
22/09/2006
151
Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
22/09/2006
152
Nghị định Số: 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
21/09/2006
153
Luật sở hữu trí tuệ của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
25/11/2005
Hôn Nhân Gia Đình
154
Thông tư Số: 22/2013/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
31/12/2013
155
Nghị định số: 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
28/03/2013
156
Nghị định số: 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 03 năm 2011 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi
21/03/2011
157
Luật Số: 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 về Nuôi con nuôi
17/06/2010
158
Nghị định số: 70/2001/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
03/10/2001
159
Nghị quyết Của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000
23/12/2000
160
Nghị quyết số: 35/2000/NQ-QH10 ngày 09 tháng 06 năm 2000 Về việc thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
09/06/2000
161
Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 9/6/2000 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2001.
09/06/2000
Dân Sự
162
Thông tư liên tịch 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCAn ngày 05 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an về hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản
05/11/2013
163
Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ Luật tố tụng Dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Dân sự
15/10/2013
164
Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP ngày 13/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
14/10/2013
165
Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
03/12/2012
166
Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ nhất "Những quy định chung" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
03/12/2012
167
Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định về "Chứng minh và chứng cứ" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
03/12/2012
168
Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ hai "Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm" của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự
03/12/2012
169
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 của Quốc hội
29/03/2011
170
Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự
13/07/2009
171
Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Quốc hội quy định về Án phí, lệ phí Tòa án
27/02/2009
172
Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội
14/11/2008
173
Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ : Về họ, hụi, biêu, phường
27/11/2006
174
Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
08/06/2006
175
Phần 1: BỘ LUẬT DÂN SỰ số: 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội
14/06/2005
176
Phần 2: BỘ LUẬT DÂN SỰ số: 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc Hội
14/06/2005
177
Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐTPngày 27 tháng 4 năm 2005 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của Bộ luật Tố tụng dân sự
27/04/2005
178
Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10 tháng 8 năm 2004 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình
10/08/2004
179
Bộ luật tố tụng dân sự số: 24/2004/QH11
15/06/2004
180
Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 4 năm 2003 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dân áp dụng pháp luật trong việc giải quyết một số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình
16/04/2003
181
Luật Hộ Tịch 2014
20/11/2014
182
Luật căn cước 2014
20/11/2014
Vận Tải Hàng Không, Hàng Hải
183
Luật của Quốc Hội số 63-LCT/HĐNN8 ngày 26/12/1991 về hàng không dân dụng
26/12/1991
184
Nghị định của Chính phủ số 11/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 5 năm 2000 ban hành quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng
03/05/2000
185
Nghị định 110/2014/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
20/11/2014
186
Thông tư 66/2014/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
187
Thông báo 275/TB-VP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Hùng về công tác quản lý vận tải trên địa bàn thành phố Hà Nội
10/11/2014
188
Thông tư 61/2014/TT-BGTVT quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
7/11/2014
189
Quyết định 2736/QĐ-BTC năm 2014 công bố tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
24/10/2014
190
Quyết định 3776/QĐ-BGTVT năm 2014 thành lập Tổ công tác liên ngành về việc hãng tàu biển nước ngoài thu phí, phụ phí bất hợp lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/10/2014
191
Quyết định 2976/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Mở rộng Cảng Quy Nhơn giai đoạn năm 2020 - 2030 và tầm nhìn sau năm 2030, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
05/09/2014
192
Quyết định 1517/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
26/08/2014
193
Quyết định 731/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030
07/07/2014
194
Quyết định 1360/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến 2030
02/07/2014
195
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
01/07/2014
196
Quyết định 2495/QĐ-BGTVT năm 2014 công bố tuyến vận tải ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
30/06/2014
197
Nghị quyết 45/NQ-CP năm 2014 ký Hiệp định Vận tải biển giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành
11/6/2014
198
Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2014 phê duyệt Hiệp định vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành
25/04/2014
199
QĐ 2491/QĐ-BGTVT v/v đính chính Thông tư 29/2014/TT-BGTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
10/07/2015
200
Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2015 ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Chính phủ ban hành
10/07/2015
201
Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
06/07/2015
202
Thông tư 28/2015/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải theo Thông tư 25/2013/TT-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành
30/06/2015
203
Thông tư 26/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
22/06/2015
204
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGTVT năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
16/06/2015
Đầu tư Phú Quốc
205
Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
14/18/2009
206
Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2013 về Tiêu chí đầu tư trên đảo Phú Quốc do tỉnh Kiên Giang ban hành
05/08/2013
207
Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Kiên Giang : Về việc vay và tạm ứng vốn đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14/01/2011
208
Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10/01/2014
209
Quyết định 178/2004/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
05/10/2004
210
Quyết định 1197/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
09/11/2005
211
Quyết định 229/2005/QĐ-TTg về Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16/09/2005
212
Thông báo số 233/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”
08/12/2004
213
Thông tư 10/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang do Bộ Tài chính ban hành
05/02/2007
214
Quyết định 91/2001/QĐ-TTg về việc chuyển hạng khu bảo tồn thiên nhiên Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thành Vườn quốc gia Phú Quốc do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
08/06/2001
215
Quyết định 80/2013/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
27/12/2013
216
Quyết định 2241/QĐ-BCT năm 2009 phê duyệt “Quy hoạch phát triển thương mại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13/05/2009
217
Quyết định 633/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11/05/2010
218
Quyết định 1676/QĐ-TTg năm 2014 công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II do Thủ tướng Chính phủ ban hành
17/09/2014
219
Nghị quyết 54/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II
06/12/2013
Các Lĩnh Vực Khác
220
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992 sửa đổi 2013
28/11/2013
221
Luật số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội : LUẬT XUẤT BẢN
20/11/2012
222
Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển
19/04/2011
223
Thông tư số: 52/2010/TT-BCA ngày 30 tháng 11 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
30/11/2010
224
Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN
24/11/2010
225
Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
28/10/2010
226
Thông tư số 48/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài ở Việt Nam, cấp the hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên
12/04/2010
227
Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
25/11/2009
228
Nghị định số: 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
22/09/2009
229
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
19/06/2009
230
Luật số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội : LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
17/06/2009
231
Luật số 22/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
13/11/2008
232
Luật số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội: Luật Quốc tịch Việt Nam
13/08/2008
233
Luật số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội : LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
13/11/2008
234
Luật số 81/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội : Luật Cư trú
29/11/2006
235
Luật số 82/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội: Luật Công chứng
29/11/2006
236
Luật số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội : Luật Chứng khoán
29/06/2006
237
Luật số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội : Luật Đấu thầu
29/11/2005
238
Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội: Luật Giáo Dục
14/06/2005
239
Luật số 40/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội: Luật Hàng hải
14/06/2005
240
Luật số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội : Luật du lịch
14/06/2005
241
Luật số 30/2004/QH11 ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội: Luật Xuất Bản
30/12/2004
242
Luật số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội: Luật Xây Dựng
26/11/2003
243
Thông tư 31/2014/TT-NHNN sửa đổi quy định về phòng, chống rửa tiền tại Thông tư 35/2013/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
11/11/2014
244
Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương ban hành
27/10/2014
245
Quyết định 54/2014/QĐ-TTg năm 2014 miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
19/09/2014
246
Thông tư 41/2014/TT-BCT, trường hợp người lao động (NLĐ) nước ngoài không phải xin giấy phép lao động
05/11/2014
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK