Dịch vụ

Pháp Luật Kinh Doanh Cho Người Nước Ngoài

Công ty luật hợp danh Minh Phương không chỉ trợ giúp khách hàng trong việc thành lập doanh nghiệp, mà còn tư vấn và trợ giúp khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của họ tại Việt nam.

Các tư vấn luật doanh nghiêp của của Công ty luật hợp danh Minh Phương bao gồm:

      - Tư vấn thành lập doanh nghiệp

      - Tư vấn pháp luật lao động

      - Tư vấn toàn diện các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp...,

      - Tư vấn thay đổi loại hình doanh nghiệp, Bổ sung thông tin kinh doanh, Cổ phần hoá doanh nghiệp.

      - Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

      - Tư vấn đăng ký chất lượng hàng hoá...

Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại bàn đàm phán để đưa ra các ý kiến pháp lý kịp thời.

Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK