Dịch vụ

Tranh Chấp Hợp đồng Bảo Hiểm.

Mặc dù số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều, nhưng không ít văn bản quy định chồng chéo hoặc được sửa đổi thường xuyên trong khi đó lại thiếu văn bản hướng dẫn một cách chi tiết, cho nên gây khó khăn cho công tác xét xử của ngành Tòa án. 
 
Theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm Việt Nam thì hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi nó được ký kết giữa người bảo hiểm với người tham gia bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm đã nộp phí (nếu không có thỏa thuận gì khác). Hợp đồng bảo hiểm về hình thức phải lập thành văn bản và được chia thành 3 loại: Hợp đồng bảo hiểm con người; hợp đồng bảo hiểm tài sản; hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Hiện nay, khi nền kinh tế của nước ta ngày càng phát triển, thì nhu cầu phòng tránh rủi ro của các cá nhân, tổ chức cũng tăng lên, do đó thị trường bảo hiểm cũng phát triển theo nhằm thỏa mãn nhu cầu đó. Theo nhận định của Tòa Kinh tế TANDTC, khi thị trường bảo hiểm càng phát triển thì số lượng các vụ tranh chấp bảo hiểm càng diễn ra nhiều hơn và phức tạp hơn. 
 
   Theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 29 BLTTDS thì Tòa án các cấp có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận, trong đó bao gồm tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm. Với các quy định nêu trên cho thấy tiêu chí “đều có mục đính lợi nhuận” là dấu hiệu đặc trưng bắt buộc để phân biệt vụ án tranh chấp về kinh doanh, thương mại với vụ án tranh chấp về dân sự. Điều này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005.
 
   Thông qua các quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC và của Toà Kinh tế TANDTC, công tác giám đốc thẩm các vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, Tòa Kinh tế thấy rằng, nhiều vụ án Tòa án xác định chưa đúng tư cách đương sự. Ngoài ra, một trong những sai lầm, vướng mắc mà Tòa án địa phương thường mắc phải đó là việc xác định tư cách đương sự trong trường hợp có sự chuyển giao quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm cho người khác. Do đó, Tòa Kinh tế lưu ý các TAND địa phương, trong các vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan phải là pháp nhân; còn Chi nhánh chỉ là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân chứ không phải là pháp nhân nên không thể tham gia tố tụng với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 
 
   Mặt khác, khi xác định người đại diện tham gia tố tụng, các Tòa án thường căn cứ vào Điều 73 BLTTDS. Tuy nhiên, vướng mắc thường gặp là, khi tham gia tố tụng, doanh nghiệp bảo hiểm có thể ủy quyền cho nhiều người cùng tham gia làm người đại diện được không? Hiện nay một số Tòa án chấp nhận cho doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền cho nhiều người, nhưng một số Tòa án không chấp nhận? Theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp bảo hiểm được phép ủy quyền cho nhiều người, vấn đề là việc ủy quyền phải thể hiện rõ ủy quyền cho ai, ủy quyền đến đâu, ủy quyền đến giai đoạn nào, ủy quyền làm những việc gì… Tòa án sẽ căn cứ vào nội dung văn bản ủy quyền để quyết định triệu tập người được ủy quyền tham gia vào từng giai đoạn nào trong quá trình tố tụng.
 
   Trên thực tế, có nhiều vụ án người đại diện theo pháp luật của công ty có thể ủy quyền cho giám đốc và phó giám đốc chi nhánh cùng tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền. Hoặc cũng có trường hợp, người đại diện theo pháp luật chỉ ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng đến hết giai đoạn sơ thẩm, hoặc chỉ ủy quyền tham gia hòa giải. Vì vậy, khi giải quyết vụ án, Tòa án cần xem xét cẩn thận phạm vi người được ủy quyền đến đâu, nhất là trong các trường hợp mà các bên thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án; tránh việc sau này, khi Tòa án đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, thì các bên lại khiếu nại với lý do người đại diện theo ủy quyền vượt quá phạm vi được ủy quyền. 
 
Chúng tôi cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại bàn đàm phán để đưa ra các ý kiến pháp lý kịp thời.
Coming Soon

New version coming soon on 11/11/2017

OK